Vilkår

Leverings- og abonnementsvilkår for kunder av Hardanger Energi Breiband AS

§1 Godkjenning og aksept av levering

Internett-tjenestene til Hardanger Energi Breiband AS tilhører og blir leverte av Hardanger Energi Breiband AS til deg som kunde av dette firmaet.

§2 Generelt

Leverings- og abonnementsvilkår gjelder for avtalen («heretter kalt «Avtalen») inngått mellom Hardanger Energi Breiband AS («Leverandøren») og Kunden om Hardanger Energi Breiband Internett abonnement («Tjenesten»). Kunden er definert som den myndige enkeltperson som har undertegnet bestillingsskjema eller på annen måte har registrert seg som abonnent hos Leverandøren.

Kontraktens betingelser trer i kraft når Kunden har underskrevet og godkjent denne, eller når kunden har godkjent avtalen på websidene ved bestilling. Kunden og Leverandøren skal fritt seg imellom og etter avtale eller hensiktsmessighet foreta utførelsen av de tjenester som spesifisert i denne avtale ovenfor Kunden.

§3 Kontraktsforhold mellom partene

Ved underskriving av kontrakten, er kontraktens betingelser i sin helhet å betrakte som akseptert og forstått av partene. Dette gjelder også ved godkjenning via websidene.

Avtalens betingelser gjelder med mindre annet er særskilt avtalt i andre gjeldende skriftlige avtaler.

§4 Tjenestebeskrivelse og bruksrett

Tjenesten gir tilgang til informasjonen i det verdensomspennende Internett.

Leverandøren tillater ikke at Kunden under noen omstendigheter tillater, eller lar andre kunne nå eller tilknytte seg Leverandørens Internett-aksess, uten at slik forbindelse eller tilknytning skjer gjennom godkjent og avtalt tilknytning fra Leverandøren. Abonnementet er et enbrukerabonnement for en husstand. Kun Kunden og dennes familie/husstand er berettiget til å bruke abonnementet fra sin private bolig.

Leverandøren logger aktivitet på nettet. Dette finner sted i overensstemmelse med forskrift til personregisterloven og utnyttes kun til det formål som følger av denne eller av andre lov- eller forskriftsbestemmelser.

§5 Abonnementstype

Leverandøren tilbyr ulike typer abonnement som kun kan tegnes av myndige enkeltpersoner. 

§6 Generelt for Hardanger Energi Breiband Internett abonnement

For abonnementet gjelder det at Kundens navn og/eller e-post adresse ikke vil bli tilgjengelig for andre gjennom søkeverktøy, elektroniske kataloger e.l. Leverandøren vil ikke utlevere slike opplysninger til tredjemann for kommersiell utnyttelse. Leverandøren bærer intet ansvar for slik kommersiell utnyttelse dersom dette finner sted utenfor Leverandørens kontroll.

Leverandøren kan foreta kredittvurdering av Kunden, før søknad om abonnement i henhold til Avtalen innvilges. Leverandøren forplikter seg ikke til å begrunne avslaget.

Leverandøren kan også avslå å inngå kontrakt med Kunden dersom Leverandøren de siste to år har hevet avtale med Kunden som følge av misbruk av abonnementet som var å anse som vesentlig mislighold, eller mislighold av betaling for eventuelle tidligere abonnement.

Leverandøren er eier av trekkerør levert av Leverandør. Kunden, eller tredjepart, kan ikke benytte nedgravd trekkerør til trekking av annen kabel uten avtale med Leverandør.

Utstyr som plasseres hos Kunden har rett til fri innplassering og fri tilgang til strøm. Kunden forplikter å påse at utstyret har sikker plassering i et egnet miljø, med stabil og kontinuerlig tilgang til nettspenning.

Etter at Leverandøren har installert nødvendig aksessutstyr og tilknytting mot Internett er funnet i orden, er Kunden selv ansvarlig for installasjon og konfigurering av annet nødvendig aksessutstyr og programvare hos seg selv og bærer selv alle utgifter vedrørende etablering, installasjon, konfigurasjon, tilknytting og drift av forbindelsen fra egen geografisk lokasjon. Installasjon og konfigurering av programmer for lesing av e-post, nettlesere og lignende er ikke inkludert i tilknytning eller installasjon, og skal foretas av Kunden.

Leverandøren kan imidlertid være behjelpelig med installasjon, konfigurering og vedlikehold av Kundens aksessutstyr. Kunden blir da belastet med de til enhver tid gjeldende priser for tjenesten.

§7 Tilknytning og installasjon

Dersom kabling er nødvendig fra egen mottakernode eller felles knutepunkt til kundens datamaskin, plikter Kunden å utføre arbeidet med føring av kabler fra Kundens lokaler til dit kabelen skal tilknyttes Tjenesten. Med føring av kabel menes nedgraving av trekkerør og kabler, montering av kabler i luftlinje eller installasjon i eller langs bygninger.

Det skal alltid benyttes trekkerør ved nedgraving av kabel.

Leverandøren kan bistå i generell rettledning og organisering av arbeidet. Kunden plikter også å føre tilsyn med og vedlikeholde kablene og annet nettverksutstyr mellom tilknytningspunktet og Kunden. På samme måte er en gruppe abonnenter i fellesskap ansvarlige for tilsyn og vedlikehold av kabler og datalinjer som knytter gruppen til Tjenesten.

Leverandøren forbeholder seg retten til å føre datalinjer videre fra Kundens lokaler gjennom Kundens eiendom og frem til andre abonnenter. Leverandøren forbeholder seg på samme måte retten til montering av ekstra utstyr eller føring av kabler gjennom Kundens eiendom eller lokaler med hensikt i å forbedre tilgjengelighet for Tjenesten med hensyn til redundans eller lignende.

§8 Leveringstidspunkt

Leieforholdet gjelder fra leveringstidspunktet av den bestilte tjenesten som spesifisert i denne avtalen. Leveringstidspunktet gjelder fra det tidspunktet da Kunden kan ta i bruk avtalt tjeneste. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig hvis det skulle oppstå forsinkelser for Kunden i å ta tjenesten i bruk, eller hvis tjenesten ikke tas i bruk, når dette skyldes uforutsette omstendigheter eller årsaker som ligger utenfor Leverandørens kontroll.

§9 Faktureringsrutiner

Leverandøren fakturerer Kunden på forskudd for kvar månad.(1 månad)

Den som er registrert som Kunde hos Leverandøren, er ansvarlig for betaling av Tjenesten i henhold til Avtalen og innen betalingsfristen.

Dersom Kunden mener at beløpet på regningen er feil, må han klage til Leverandøren innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til vurdering i Leverandøren, forfaller ikke regningen til betaling. Leverandøren kan likevel kreve en foreløpig innbetaling, som vanligvis vil være basert på Kundens gjennomsnittlige bruk av Tjenesten.

Dersom Tjenesten eller vesentlige enkelttjenester ikke kan benyttes på grunn av feil i Tjenesten, og Leverandøren ikke kan godtgjøre at feilen skyldes årsaker eller begivenheter utenfor Leverandørens kontroll, kan Kunden kreve prisavslag i henhold til alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

§10 Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser er betaling ved starten av hver leieperiode, annet skal på forhånd avtales med Leverandøren.

Ved forsinket betaling ut over forfallsdato vil Leverandøren uten ytterligere varsel belaste Kunden med purregebyr i henhold til gjeldende lovgivning. Ytterligere unnlatelse av betaling fører til ytterligere kostnader for Kunden frem til rettslig inndriving. Leverandøren forbeholder seg retten til å la andre selskap forestå registrering, fakturering og annen økonomisk oppfølging overfor Kunden.

§11 Prisjusteringer og rutinereguleringer

Leverandøren forbeholder seg retten til løpende å foreta prisjusteringer og reguleringer av Tjenesten. Prisjusteringer av Tjenesten som har kvartalsvis faktureringsrutine kan kun skje i forbindelse med nytt kvartalsskifte.

Leverandøren forbeholder seg retten til å regulere rutiner som er fastsatt i denne avtale for å effektivisere, rasjonalisere, forenkle eller redusere vedlikeholds- eller administrasjonskostnader og oppfølgingen av disse. Kunder som berøres av rutinereguleringer skal forhåndsvarsles.

§12 Fremleie og videresalg

Leverandøren tillater ikke at Kunden fremleie av denne Tjenesten uten særskilt avtale og heller ikke at Kunden videreselger, lar utenforstående få tilgang til, eller på annen måte benytter tilgangen og utnyttelsen av Tjenesten levert av Leverandøren utover det som er spesifisert i denne avtale.

§13 Leietid og kontraktsfornyelse

Kontrakten fornyes automatisk for alle avtalte tjenester som spesifisert i denne avtale med tilhørende avtalte faktureringsrutine, frem til en eventuell oppsigelse. Innbetaling av mottatt faktura representerer fortsatt aksept av vilkårene fra Kundens side.

§14 Overdragelse og endringer

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten skriftlig samtykke fra Leverandøren.

Eventuelle endringer i Kundens forhold som er av betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseendringer, må straks meldes til den Leverandøren.

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i henhold til denne Avtalen med 1 måneds varsel med virkning fra neste kvartalsperiode. Informasjon om endringer i vilkår vil bli tilgjengeliggjort via web, e-post eller post.

§15 Oppsigelse og oppsigelsestid

Avtalen kan av hver part sies opp skriftlig med 2 måneders varsel.

Oppsigelsen skal foreligge skriftlig hos Leverandøren innen oppsigelsesfristen for Tjenesten. Dersom oppsigelse ikke skjer innen ovenfor nevnte frist, forplikter leietaker seg til å betale for Tjenesten frem til neste avtalte faktureringsrutine for Tjenesten.

Leverandøren kan heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side.

Dersom Kunden har forhåndsbetalt abonnementsavgift for en definert periode, vil ikke beløpet bli refundert ved oppsigelse.

§16 Stenging og stengetid

Er Tjenesten ikke betalt eller oppgjort innen 14 dager etter forfall har funnet sted, kan Leverandøren stenge Internett-aksessen til Kunden uten bruk av tvangsfullbyrdelsesloven, med mindre det på forhånd er inngått avtalte om annet.

Kunden som får Internett-aksessen stengt grunnet manglende betaling vil ikke bli kreditert for den udisponerte brukstiden som har gått frem til betaling finner sted. Ved stengning av Internett-aksessen forplikter Kunden seg til å betale for alle bestilte, leverte og avtalte Tjenester ut oppsigelsestiden. Kundens oppsigelsesdato blir automatisk satt lik stengedato.

§17 Reklamasjon

Kunden må reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget feilen.

Før feil meldes til Leverandøren, skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Leverandøren kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Leverandørens ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette.

§18 Telefon support

Kunden kan motta support fra Leverandøren innenfor den normale åpningstiden til Leverandøren.

Utover dette kan Kunden motta support direkte fra Leverandøren gjennom Leverandørens supporttelefon og e-post ellers SMS tjenester.

§19 Konsulent support

Support utover telefon support, og med personlig fremmøte hos Kunden, hvor dette er beordret av Kunden og utført av Leverandøren, eller konsulenter, belastes med gjeldende timesats. Ved personlig frammøte som nevnt ovenfor plikter kunden å betale for reisetid. Minste tid for personlig fremmøte hos Kunden er satt til ½ time + reisetid.

§20 Vedlikehold av Tjenesten

Leverandøren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker.

Leverandøren vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.

§21 Leverandørens plikter

Leverandøren har plikt til å sørge for at Kunden har tilgang til Internett som beskrevet i denne Avtalen.

Det er en målsetning at Tjenesten skal være i drift i 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendig stopp for vedlikehold m.m., samt at Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet i nettet til enhver tid. Internett er fortsatt under stadig utvikling slik at perioder uten tilstrekkelig kapasitet til tider vil kunne forekomme.

Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved Tjenestene, iverksette tiltak for å finne og rette feilen.

§22 Ansvarsbegrensninger, forpliktelser og ansvar for skade

Leverandøren har intet ansvar for data som Kunden måtte sende eller motta via nettilknytningen. Leverandøren skal ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for tap eller kostnader ovenfor Kunden som følge av avbrudd i sammenheng med vedlikehold av systemet, feil i systemet, feil etter innlegging av nye programversjoner, feilaktig bruk, skade på utstyr, ødeleggelse av data, avbrudd, nettbrudd, feilaktig eller ikke leverte data, eller liknende som måtte oppstå. Leverandøren kan heller ikke holdes ansvarlig dersom uvedkommende, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til Kundens nettverk eller dataressurser og forstyrrer eller gjør informasjonsflyt vanskelig.

Kunden plikter å behandle den leide Internett-aksessen med tilbørlig aktsomhet og er ansvarlig for enhver skade som skyldes Kunden, noen av Kundens ansatte, eller andre Kunden har gitt adgang til å bruke Internett-aksessen. Kunden påtar seg ansvaret for de økonomiske forpliktelsene i henhold til denne kontrakt fra og med bestillingstidspunktet. Kunden plikter å rette seg etter de retningslinjer og betingelser som gjelder for bruk av de forskjellige programvarene.

Tjenesten er basert på at Kundene selv sørger for å beskytte sine konfidensielle data mot innsyn fra uvedkommende. Leverandøren utøver ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av Tjenesten og har eller intet ansvar for dette.

Dersom Kunden misligholder sitt ansvar for tilsyn og vedlikehold av Leverandørens utstyr, og dette fører til ekstra arbeid, kostnader eller tapt inntekt for Leverandøren, kan Leverandøren kreve vederlag for dette. Kunden blir da belastet med de til enhver tid gjeldende priser for tjenesten.

§23 Misbruk av tjenesten

Det er ikke tillatt å sette opp eller gjøre tilgjengelig egne systemer eller tjenester som er tilgjengelig for andre utenfor Abonnentens eget nett gjennom Tjenesten, eller systemer som på annen måte gir Abonnentens noder serverfunksjonalitet for andre på Internett, uten at dette reguleres i en egen avtale med Leverandøren. Med serverfunksjonalitet menes det at data kan lastes fra Abonnentens noder etter forespørsel fra andre noder på Internett.

Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengninger i de dataressurser Tjenesten gir tilgang til ved gjetting av passord eller på annen måte. Det samme gjelder andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre datatrafikken gjennom Tjenesten. Kunden har ikke adgang til systemet for overvåking av Tjenesten eller andre nett tilknyttet overvåkingssystemet.

Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med innholdet av, og følge de skikk- og bruk reglene som utvikles for Internett. Herunder, men ikke begrenset til, er det ikke tillatt med «mailbombing», «massemail», «reklamemail», eller andre former for masseutsendelser. Det er heller ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse. Videre plikter Kunden å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av Tjenesten.

Kunden forplikter seg til å bruke Tjenesten i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Leverandøren har rett til umiddelbart å stenge tilknytningen til Kunden som bryter de her angitte betingelser, samt hvis Kunden benytter eller lar andre benytte tilknytningen til å utføre handlinger som er i strid med betingelsene.

§24 Skadesløsholdelse

Kunden forplikter seg til å holde Leverandøren skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Leverandøren som følge av Kundens egen bruk av Tjenesten. Kunden skal i slike tilfeller ha rett til å tre inn i kravet, eller i samarbeid med Leverandøren gis anledning til å ivareta sine interesser som om kravet var rettet mot Kunden selv. Dersom et slikt krav rettes mot Leverandøren skal Kunden dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav.

§25 Tvister

Tvister mellom Kunden og Leverandøren skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene.

Tvisten skal løses etter norsk rett. Hardanger herredsrett er vedtatt som verneting.

§26 Force Majeure

Ingen av partene kan anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter avtalen i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure. I tilfelle Force Majeure skal hver av partene dekke sine omkostninger som skyldes Force Majeure situasjonen.

 

Disse vilkårene er sist revidert den 06. mars 2019

KONTAKTINFO

Telefon: 53 66 53 00
E-post: post@heband.no 
Postadresse:
Hardanger Energi Breiband AS
pb 33, 5782 Kinsarvik
Besøksadresse:
Kinsarvik, Sandvikevegen 14, 5780 Kinsarvik
Eidfjord, Evjevegen 11, 5783 Eidfjord

OPNINGSTIDER

Måndag – fredag 09.00–15.30
Vakttelefon:
Måndag – fredag 15.30–22.00
Laurdag – sundag 10.00–15.00

NYTTIGE LENKJER

Image
Telia logo